top of page
Leaf
ENROL NOW

​മലയാളം വന്ന വഴികൾ

മലയാള ഭാഷയുടെ ആദ്യ എഴുത്തു രൂപം ഉടലെടുത്തുത് AD നാലോ അഞ്ചോ നൂറ്റാണ്ടിലാണ് എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു.  ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളുടെ തന്നെ ആദ്യരൂപമായ ബ്രഹ്മി എന്ന എഴുത്തുരൂപത്തിലെ വട്ടെഴുത്താണ് മലയാള ലിപിയുടെ അടിസ്ഥാനം. എതാണ്ട് 13-ാം നൂറ്റാണ്ടോടുകൂടെ ഭാഷ മെച്ചപ്പെടുകയും 19-ാം നൂറ്റാണ്ടോടെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നഎഴുത്തുരൂപം ഉപയോഗത്തിൽ വരുകയും ചെയ്തു.

 

 • 1817 ലാണ് സ്കൂളുകൾ കേരളത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്നത്.

 • 1834 ൽ സ്വാതിതിരുന്നാൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാലയം സ്ഥാപിച്ചു.

 • 1834 ൽ ഗുണ്ട൪ട്ട് വ്ദ്യഭ്യാസപ്രവ൪ത്തനങ്ങൽ ആരംഭിച്ചു

 • 1845 ൽ ഗുണ്ടര്ട്ട് മലയാള പാഠപുസ്തകം ഇറക്കുന്നു.

വ്യാകരണം

ഭാഷ തെറ്റു കൂടാതെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള നിയമങ്ങളടങ്ങിയ ശാസ്ത്രമാണ് വ്യാകരണം.

ഉദാ: രോഗിയായ അവളുടെ മകളെ ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോയ്.

ഇവിടെ രോഗിയാര് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കിട്ടാൻ പ്രയാസമണ്.ശരിയായ രീതിയിൽ ഭാഷ പ്രയോഗിക്കാത്തതുകൊണ്ടുള്ള ആശയക്കുഴപ്പമാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ശരിയായ രീതിയിൽ ഭാഷ പ്രയോഗിക്കുന്നതിന് ചില നിയമങ്ങളുണ്ട്, അവയാണ് വ്യാകരണനിയമങ്ങൾ.

 • വർണം എന്നു പറയുന്നത് പിരിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ശബ്ദത്തെയാണ്. വർണങ്ങൾ തനിയെ ഉച്ചരിക്കാൻ പറ്റുന്നവയും പറ്റാത്തവയും ഉണ്ട്.

  • തനിയെ ഉച്ചാരണമുള്ള വർണത്തെ സ്വരം എന്നും, ഉച്ചാരണമില്ലാത്ത വർണത്തെ വ്യഞ്ജനം എന്നും പറയുന്നു,

 • സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ - ഉച്ചാരണത്തിൽ നിശ്വാസവായുവിന് യാതൊരു തടസ്സവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല.

  • 14 സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ : അ, ആ, ഇ, ഈ, ഉ, ഊ, ഋ, എ, ഏ, ഐ, ഒ, ഓ. ഔ, അം,

  • സ്വര്ക്ഷരങ്ങളെ വീണ്ടും രണ്ടായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു, ഹ്രസ്വം എന്നും, ദിർഘം എന്നും.

  • കാരം എന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു അക്ഷരത്തോട് ചേർത്താൽ അത് ആ അക്ഷരത്തിൻറെ പേരാകും. ഉദാ. ഉകാരം.

  • ഉകാരത്തിന് തെളിഞ്ഞ ഉച്ചാരണവും (കണ്ടു, കേട്ടു) മറഞ്ഞ ഉച്ചാരണവും (ആണ്, പെണ്ണ്) ഉണ്ട്. തെളിഞ്ഞ ഉകാരത്തിന് വിവൃതോകാരം എന്നും, മറഞ്ഞ ഉച്ചാരണത്തിന് സംവൃതോകാരം എന്നും പറയുന്നു,

 • വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങൾ: ശ്വസനവായുവിന് അതിന്‍റെ പ്രയാണമാർഗത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് വെച്ച് പൂർണമായോ ഭാഗികമായോ തടസ്സം സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ശബ്ദങ്ങളാണ് വ്യഞ്ജനങ്ങൾ.

  • 37 വ്യഞ്ജനങ്ങൾ:

   •   ക, ഖ, ഗ, ഘ, ങ, ച, ഛ, ജ. ഝ, ഞ ,ട, ഠ. ഡ, ഢ, ണ, ത, ഥ, ദ, ധ, ന, പ, ഫ, ബ, ഭ, മ, യ, ര, ല, വ, ശ, ഷ, സ, ഹ, ള, ഴ, റ, ങ

   • ഇവയിൽ ആദ്യത്തെ 25 അക്ഷരങ്ങളെ വർഗാക്ഷരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു, കാരണം അവ ക,ച,ട,ത,പ എന്ന 5 വർഗങ്ങളിൽ പെടുന്നു,

   • ഓരോ വർഗത്തിലുമുള്ള ആദ്യത്തെ 5 അക്ഷരങ്ങൾക്ക് ഖരം എന്ന് പറയുന്നു. (ക,ച,ട.ത,പ)

   • വ്യഞ്ജനങ്ങളിലെ അതിഖരങ്ങളാണ് ഖ,ഛ,ഠ,ഥ,ഫ

   • ഗ,ജ,ഡ,ദ,ബ എന്നിവയാണ് മൃദുക്കൾ

   • ഘ,ഝ,ഢ,ധ,ഭ ഇവ ഘോഷാക്ഷരങ്ങൾ

   • ങ,ഞ,ണ,ന,മ, ഇവ അനുനാസികങ്ങൾ

   • യ,ര,ല,വ,ള,ഴ,റ ഇവ മധ്യമങ്ങൾ. സ്വരങ്ങളുടെയും വ്യഞ്ജനങ്ങളുടെയും മധ്യേ നിൽക്കുന്നതിനാലാണ് മധ്യമം എന്ന പേർ.

   • ശ,ഷ,സ ഇവ ഊഷ്മാക്കൾ

   • ഹ ഘോഷി എന്നും പറയുന്നു.

 • അനുസ്വാരം; അം എന്നതാണ് അനുസ്വാരം

 • ചില്ലുകൾ; ർ,ൾ,ൺ,ൽ,ൻ എന്നിവയാണ് പ്രധാനമായ അഞ്ചു ചില്ലുകൾ,

 • അഗ്രസ്വരങ്ങൾ: വായ്ക്കുള്ളിൽ പല്ല് ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്ത് നാക്ക് വെച്ച് പലക്രമത്തിൽ ഉച്ചരിക്കുന്ന സ്വരങ്ങൾ അഗ്രസ്വരങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ഉദാ. ഇ, എ

 • താലവ്യം: ഉച്ചാരണകരണമായ നാവ് താലുപ്രദേശത്ത് സ്പർശിച്ചു (അണ്ണാക്കിൽ വച്ച് നിശ്വാസവായു തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു) വായുപ്രവാഹത്തെ തടഞ്ഞുച്ചരിക്കുന്ന ഭാഷണശബ്ദം (ച, ഛ, ജ, ഝ, ഞ, ഇ, ശ, യ )

 • കണ്ഠ്യം: ക,ഖ,ഗ,ഘ,ങ,അ – കണ്ഠത്തിൽ വെച്ച് നിശ്വാസവായു തടസ്സപ്പെടുന്നു.

 • മൂർദ്ധന്യം: ട,ഠ,ഡ,ഢ,ണ,ഋ,ഷ – മൂർദ്ധാവ് – മുകളിലത്തെ അണകൾക്ക് മദ്ധ്യേ ഉള്ള വായുടെ മേൽത്തട്ട് – ഇവിടെവെച്ച് നിശ്വാസവായു തടസ്സപ്പെടുന്നു.

 • ദന്ത്യം: ദന്തത്തിൽ പല്ലിൽ വച്ച് വായുവിന്‍റെ പ്രവാഹത്തിന് തടസ്സം നേരിടുന്നു.

 • ഓഷ്ഠ്യം : പ,ഫ,ബ,മ,ഉ,വ – ഓഷ്ഠ്യത്തിൽ വച്ച് – ചുണ്ടിൽ വായു തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു

 • വർത്സ്യം: ര,ല – മൂർദ്ധന്യത്തിനും ദന്ത്യത്തിനും ഇടയിലുള്ള ഭാഗത്തുവച്ച് നാവുകൊണ്ട് വായു തടഞ്ഞുനിർത്തപ്പെടുന്നു.

Proverbs

അകലെ കൊള്ളാത്തവൻ അടുക്കലും കൊള്ളുകയില്ലാ

അക്കരെനിൽക്കുമ്പോൾ ഇക്കരെപച്ച,ഇക്കരെ നിൽക്കുമ്പോൾ അക്കരെപച്ച

അങ്കവും കാണാം താളിയും ഒടിക്കാം

അങ്ങാടിയിൽ തോറ്റാൽ അമ്മയ്ക്കു കുറ്റം

അങ്ങുന്നെങ്ങാൻവെള്ളമൊഴുകുന്നതിന് ഇങ്ങുന്നുചെരിപ്പഴിക്കണമൊ

അച്ചനെ കുത്തിയ കാള ചെറുക്കനെയും കുത്തും

അച്ചികുടിച്ചതെ കുട്ടികുടിക്കൂ

അടച്ചവായിലീച്ചകയറുകയില്ലാ

അടിച്ചാൽ അടിച്ചവഴിയെ പോയില്ലെങ്കിൽ പോയവഴിയെ അടിച്ചെടുക്കണം

അട്ടയെപിടിച്ചു മെത്തയിൽ കിടത്തിയാൽ കിടക്കുമോ-

അണ്ടിയോടടുത്തെങ്കിലെ മാങ്ങായുടെ പുളി അറിയൂ

അണ്ണാൻ കുഞ്ഞിനെ മരംകേറ്റം പഠിപ്പിക്കെണമൊ

അതിബുദ്ധിക്ക് അല്പായുസ്സ്

അത്താഴം ഉണ്ടാൽ അരക്കാതം നടക്കണം, മുത്താഴമെങ്കിൽ മുള്ളേലും ശയിക്കണം

അധികംപറയുന്നവൻ കളവുംപറയും

അധികമായാലമൃതവുംവിഷം

അന്നം മുട്ടിയാൽ എല്ലാം മുട്ടും

അപ്പം തിന്നാൽ പോരെ കുഴിയെണ്ണുന്നതെന്തിന്

അമ്മായി ഉടച്ചതു മൺചട്ടി, മരുമകൾ ഉടച്ചതു പൊൻചട്ടി

അമ്മക്കു പ്രാണവേദന മകൾക്കു വീണവായന

അല്പകാല സന്തോഷം ദീർഘകാലസന്താപം

അഴകുള്ള ചക്കയിൽ ചുളയില്ല

അഴകും ആയുസ്സും ഒത്തുവരുമോ

അഹമ്മതിക്കുണ്ടൊ ഔഷധമുള്ളു

ആഗ്രഹം വർദ്ധിച്ചാൽ അലച്ചിലും വർദ്ധിക്കും

ആടുകിടന്നിടത്തു പൂട കാണാതിരിക്കുമോ

ആധിതന്നെ വ്യാധി

ആനകൊടുക്കിലും ആശകൊടുക്കരുതു

ആനക്കാര്യത്തിനിടയിൽ ചേനക്കാര്യം

ആനപ്പുറത്തിരിക്കുമ്പോൾ നായെ പേടിക്കണ്ടാ

ആനയെ തളച്ചാൽ മരത്തിനാണു് കേടു

ആനവായിലമ്പഴങ്ങാപോലെ

ആനക്കെതിരില്ല, ആശക്കതിരില്ല

ആയിരംകണ്ണുപൊട്ടിച്ചെ അര വൈദ്യനാകു

ആയിരംകാര്യക്കാരെ കാണുന്നതിനെക്കാൾ ഒരു രാജാവെകാണുന്നതു നല്ലതു-

ആയിരം തെങ്ങുള്ള നായർക്കു പല്ലുകുത്താൻ ഈർക്കിലില്ല

ആരാന്റെ തലയ്ക്കു ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചാൽ കാണുന്ന തലക്ക് നല്ല ചേല്.

മലവെള്ളപ്പാച്ചിലിനെ മുറം കൊണ്ട് തടുക്കാനാവുമോ?

bottom of page